آموزش کنترل لوازم از طریق گوشی همراه

با سلام

امروز میخوام آموزش ساخت سیستم کنترل کلیدهای برقی توسط گوشی هوشمند رو بهتون بدم.

وسایل مورد نیاز:

وسایل را میتوانید از تمامی فروشگاه های وسایل الکترونیکی شهر خریداری نمایید.

۱٫برد آردوینو uno  (انگلیسی: Arduino UNO)

لینک خرید آنلاین از فروشگاه ها

فروشگاه برق و الکترونیک ۱۹۲,۰۰۰ریال

فروشگاه آفتاب رایانه ۱۸,۵۰۰تومان

توجه داشته باشید موقع خرید این برد کابل اتصال به یو اس بی نیز همراه دستگاه میباشد.

۲٫مبدل وایفای به سریال WIFI ESP8266 ESP-01

لینک خرید آنلاین از فروشگاه ها

فروشگاه برق و الکترونیک ۹۹,۰۰۰ریال

فروشگاه آفتاب رایانه ۱۰,۸۰۰تومان

اندازه این مبدل به اندازه یک سکه میباشد.

۳٫ ماژول رله ۵ ولت چهار کاناله(یا هر تعداد مورد نیاز دارید)

لینک خرید آنلاین از فروشگاه ها

فروشگاه آفتاب رایانه ۸,۵۰۰تومان

فروشگاه های دیگه پیدانکردم

خودتون اگه علاقه دارید بگردید فروشگاه های دیگه.

۴٫نرم افزار آردوینو

لینک دانلود :  http://www.arduino.org/downloads

۵٫نرم افزار Android Studio

لینک دانلود: https://soft98.ir/mobile/16739-Google-Android-Studio.html

۶٫ درصورت نیاز آداپتور ۵ تا ۱۲ ولت

خب توی آموزش ویدیویی نحوه ساخت رو دیدید. حالا تکه کدها رو براتون میزارم.

تکه کدهای مورد نیاز برد آردوینو:

#include <SoftwareSerial.h>
 
#define DEBUG true
 
SoftwareSerial esp8266(3,4); // make RX Arduino line is pin 2, make TX Arduino line is pin 3.
               // This means that you need to connect the TX line from the esp to the Arduino's pin 2
               // and the RX line from the esp to the Arduino's pin 3
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 esp8266.begin(9600); // your esp's baud rate might be different
 
 pinMode(11,OUTPUT);
 digitalWrite(11,LOW);
 
 pinMode(12,OUTPUT);
 digitalWrite(12,LOW);
 
 pinMode(13,OUTPUT);
 digitalWrite(13,LOW);
 
 pinMode(10,OUTPUT);
 digitalWrite(10,LOW);
  
 sendCommand("AT+RST\r\n",2000,DEBUG); // reset module
 sendCommand("AT+CWMODE=2\r\n",1000,DEBUG); // configure as access point
 sendCommand("AT+CWSAP=\"ioproject\",\"io123io123\",4,3\r\n",3000,DEBUG);
 delay(10000);
 sendCommand("AT+CIFSR\r\n",1000,DEBUG); // get ip address
 sendCommand("AT+CIPMUX=1\r\n",1000,DEBUG); // configure for multiple connections
 sendCommand("AT+CIPSERVER=1,80\r\n",1000,DEBUG); // turn on server on port 80
 
 Serial.println("Server Ready");
}
 
void loop()
{
 if(esp8266.available()) // check if the esp is sending a message 
 {
 
  
  if(esp8266.find("+IPD,"))
  {
   delay(1000); // wait for the serial buffer to fill up (read all the serial data)
   // get the connection id so that we can then disconnect
   int connectionId = esp8266.read()-48; // subtract 48 because the read() function returns 
                      // the ASCII decimal value and 0 (the first decimal number) starts at 48
     
   esp8266.find("pin="); // advance cursor to "pin="
     
   int pinNumber = (esp8266.read()-48); // get first number i.e. if the pin 13 then the 1st number is 1
   int secondNumber = (esp8266.read()-48);
   if(secondNumber>=0 && secondNumber<=9)
   {
   pinNumber*=10;
   pinNumber +=secondNumber; // get second number, i.e. if the pin number is 13 then the 2nd number is 3, then add to the first number
   }
   
   digitalWrite(pinNumber, !digitalRead(pinNumber)); // toggle pin  
   
   // build string that is send back to device that is requesting pin toggle
   String content;
   content = "Pin ";
   content += pinNumber;
   content += " is ";
   
   if(digitalRead(pinNumber))
   {
    content += "ON";
   }
   else
   {
    content += "OFF";
   }
   
   sendHTTPResponse(connectionId,content);
   
   // make close command
   String closeCommand = "AT+CIPCLOSE="; 
   closeCommand+=connectionId; // append connection id
   closeCommand+="\r\n";
   
   sendCommand(closeCommand,1000,DEBUG); // close connection
  }
 }
}
 
/*
* Name: sendData
* Description: Function used to send data to ESP8266.
* Params: command - the data/command to send; timeout - the time to wait for a response; debug - print to Serial window?(true = yes, false = no)
* Returns: The response from the esp8266 (if there is a reponse)
*/
String sendData(String command, const int timeout, boolean debug)
{
  String response = "";
  
  int dataSize = command.length();
  char data[dataSize];
  command.toCharArray(data,dataSize);
      
  esp8266.write(data,dataSize); // send the read character to the esp8266
  if(debug)
  {
   Serial.println("\r\n====== HTTP Response From Arduino ======");
   Serial.write(data,dataSize);
   Serial.println("\r\n========================================");
  }
  
  long int time = millis();
  
  while( (time+timeout) > millis())
  {
   while(esp8266.available())
   {
    
    // The esp has data so display its output to the serial window 
    char c = esp8266.read(); // read the next character.
    response+=c;
   } 
  }
  
  if(debug)
  {
   Serial.print(response);
  }
  
  return response;
}
 
/*
* Name: sendHTTPResponse
* Description: Function that sends HTTP 200, HTML UTF-8 response
*/
void sendHTTPResponse(int connectionId, String content)
{
   
   // build HTTP response
   String httpResponse;
   String httpHeader;
   // HTTP Header
   httpHeader = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n"; 
   httpHeader += "Content-Length: ";
   httpHeader += content.length();
   httpHeader += "\r\n";
   httpHeader +="Connection: close\r\n\r\n";
   httpResponse = httpHeader + content + " "; // There is a bug in this code: the last character of "content" is not sent, I cheated by adding this extra space
   sendCIPData(connectionId,httpResponse);
}
 
/*
* Name: sendCIPDATA
* Description: sends a CIPSEND=<connectionId>,<data> command
*
*/
void sendCIPData(int connectionId, String data)
{
  String cipSend = "AT+CIPSEND=";
  cipSend += connectionId;
  cipSend += ",";
  cipSend +=data.length();
  cipSend +="\r\n";
  sendCommand(cipSend,1000,DEBUG);
  sendData(data,1000,DEBUG);
}
 
/*
* Name: sendCommand
* Description: Function used to send data to ESP8266.
* Params: command - the data/command to send; timeout - the time to wait for a response; debug - print to Serial window?(true = yes, false = no)
* Returns: The response from the esp8266 (if there is a reponse)
*/
String sendCommand(String command, const int timeout, boolean debug)
{
  String response = "";
      
  esp8266.print(command); // send the read character to the esp8266
  
  long int time = millis();
  
  while( (time+timeout) > millis())
  {
   while(esp8266.available())
   {
    
    // The esp has data so display its output to the serial window 
    char c = esp8266.read(); // read the next character.
    response+=c;
   } 
  }
  
  if(debug)
  {
   Serial.print(response);
  }
  
  return response;
}

کدهای صفحه ی HTML در صورت نیاز به استفاده:

<html>
	<head>
		<title>ESP8266 LED Control</title>
	</head>
	<body>
	
	<!-- in the <button> tags below the ID attribute is the value sent to the arduino -->
	
	<button id="11" class="led">asdasdsad</button> <!-- button for pin 11 -->
	<button id="12" class="led">Toggle Pin 12</button> <!-- button for pin 12 -->
	<button id="13" class="led">Toggle Pin 13</button> <!-- button for pin 13 -->
		<button id="10" class="led">Toggle Pin 10</button>
	<script src="jquery.min.js"></script>
	<script type="text/javascript">
		$(document).ready(function(){
			$(".led").click(function(){
				var p = $(this).attr('id'); // get id value (i.e. pin13, pin12, or pin11)
				// send HTTP GET request to the IP address with the parameter "pin" and value "p", then execute the function
				$.get("http://192.168.4.1:80/", {pin:p}); // execute get request
			});
		});
	</script>
	</body>
</html>

دانلود فایل Jquary  حتماً از حالت فشرده خارج کرده و در پوشه ای که فایل HTML را دارید بریزید.

تکه کدهای اندروید

قسمت Activity

import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
 
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
 
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URI;
import java.net.URISyntaxException;
 
public class HomeActivity extends Activity implements View.OnClickListener {
 
  public final static String PREF_IP = "PREF_IP_ADDRESS";
  public final static String PREF_PORT = "PREF_PORT_NUMBER";
  // declare buttons and text inputs
  private Button buttonPin11,buttonPin12,buttonPin13;
  private EditText editTextIPAddress, editTextPortNumber;
  // shared preferences objects used to save the IP address and port so that the user doesn't have to
  // type them next time he/she opens the app.
  SharedPreferences.Editor editor;
  SharedPreferences sharedPreferences;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_home);
 
    sharedPreferences = getSharedPreferences("HTTP_HELPER_PREFS",Context.MODE_PRIVATE);
    editor = sharedPreferences.edit();
 
    // assign buttons
    buttonPin11 = (Button)findViewById(R.id.buttonPin11);
    buttonPin12 = (Button)findViewById(R.id.buttonPin12);
    buttonPin13 = (Button)findViewById(R.id.buttonPin13);
 
    // assign text inputs
    editTextIPAddress = (EditText)findViewById(R.id.editTextIPAddress);
    editTextPortNumber = (EditText)findViewById(R.id.editTextPortNumber);
 
    // set button listener (this class)
    buttonPin11.setOnClickListener(this);
    buttonPin12.setOnClickListener(this);
    buttonPin13.setOnClickListener(this);
 
    // get the IP address and port number from the last time the user used the app,
    // put an empty string "" is this is the first time.
    editTextIPAddress.setText(sharedPreferences.getString(PREF_IP,""));
    editTextPortNumber.setText(sharedPreferences.getString(PREF_PORT,""));
  }
 
 
  @Override
  public void onClick(View view) {
 
    // get the pin number
    String parameterValue = "";
    // get the ip address
    String ipAddress = editTextIPAddress.getText().toString().trim();
    // get the port number
    String portNumber = editTextPortNumber.getText().toString().trim();
 
 
    // save the IP address and port for the next time the app is used
    editor.putString(PREF_IP,ipAddress); // set the ip address value to save
    editor.putString(PREF_PORT,portNumber); // set the port number to save
    editor.commit(); // save the IP and PORT
 
    // get the pin number from the button that was clicked
    if(view.getId()==buttonPin11.getId())
    {
      parameterValue = "11";
    }
    else if(view.getId()==buttonPin12.getId())
    {
      parameterValue = "12";
    }
    else
    {
      parameterValue = "13";
    }
 
 
 
    // execute HTTP request
    if(ipAddress.length()>0 && portNumber.length()>0) {
      new HttpRequestAsyncTask(
          view.getContext(), parameterValue, ipAddress, portNumber, "pin"
      ).execute();
    }
  }
 
  /**
   * Description: Send an HTTP Get request to a specified ip address and port.
   * Also send a parameter "parameterName" with the value of "parameterValue".
   * @param parameterValue the pin number to toggle
   * @param ipAddress the ip address to send the request to
   * @param portNumber the port number of the ip address
   * @param parameterName
   * @return The ip address' reply text, or an ERROR message is it fails to receive one
   */
  public String sendRequest(String parameterValue, String ipAddress, String portNumber, String parameterName) {
    String serverResponse = "ERROR";
 
    try {
 
      HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(); // create an HTTP client
      // define the URL e.g. http://myIpaddress:myport/?pin=13 (to toggle pin 13 for example)
      URI website = new URI("http://"+ipAddress+":"+portNumber+"/?"+parameterName+"="+parameterValue);
      HttpGet getRequest = new HttpGet(); // create an HTTP GET object
      getRequest.setURI(website); // set the URL of the GET request
      HttpResponse response = httpclient.execute(getRequest); // execute the request
      // get the ip address server's reply
      InputStream content = null;
      content = response.getEntity().getContent();
      BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(
          content
      ));
      serverResponse = in.readLine();
      // Close the connection
      content.close();
    } catch (ClientProtocolException e) {
      // HTTP error
      serverResponse = e.getMessage();
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      // IO error
      serverResponse = e.getMessage();
      e.printStackTrace();
    } catch (URISyntaxException e) {
      // URL syntax error
      serverResponse = e.getMessage();
      e.printStackTrace();
    }
    // return the server's reply/response text
    return serverResponse;
  }
 
 
  /**
   * An AsyncTask is needed to execute HTTP requests in the background so that they do not
   * block the user interface.
   */
  private class HttpRequestAsyncTask extends AsyncTask<Void, Void, Void> {
 
    // declare variables needed
    private String requestReply,ipAddress, portNumber;
    private Context context;
    private AlertDialog alertDialog;
    private String parameter;
    private String parameterValue;
 
    /**
     * Description: The asyncTask class constructor. Assigns the values used in its other methods.
     * @param context the application context, needed to create the dialog
     * @param parameterValue the pin number to toggle
     * @param ipAddress the ip address to send the request to
     * @param portNumber the port number of the ip address
     */
    public HttpRequestAsyncTask(Context context, String parameterValue, String ipAddress, String portNumber, String parameter)
    {
      this.context = context;
 
      alertDialog = new AlertDialog.Builder(this.context)
          .setTitle("HTTP Response From IP Address:")
          .setCancelable(true)
          .create();
 
      this.ipAddress = ipAddress;
      this.parameterValue = parameterValue;
      this.portNumber = portNumber;
      this.parameter = parameter;
    }
 
    /**
     * Name: doInBackground
     * Description: Sends the request to the ip address
     * @param voids
     * @return
     */
    @Override
    protected Void doInBackground(Void... voids) {
      alertDialog.setMessage("Data sent, waiting for reply from server...");
      if(!alertDialog.isShowing())
      {
        alertDialog.show();
      }
      requestReply = sendRequest(parameterValue,ipAddress,portNumber, parameter);
      return null;
    }
 
    /**
     * Name: onPostExecute
     * Description: This function is executed after the HTTP request returns from the ip address.
     * The function sets the dialog's message with the reply text from the server and display the dialog
     * if it's not displayed already (in case it was closed by accident);
     * @param aVoid void parameter
     */
    @Override
    protected void onPostExecute(Void aVoid) {
      alertDialog.setMessage(requestReply);
      if(!alertDialog.isShowing())
      {
        alertDialog.show(); // show dialog
      }
    }
 
    /**
     * Name: onPreExecute
     * Description: This function is executed before the HTTP request is sent to ip address.
     * The function will set the dialog's message and display the dialog.
     */
    @Override
    protected void onPreExecute() {
      alertDialog.setMessage("Sending data to server, please wait...");
      if(!alertDialog.isShowing())
      {
        alertDialog.show();
      }
    }
 
  }
}

تکه کدهای قسمت Layout

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
   >
 
  <LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="vertical">
 
 
    <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:text="IP Address:"
    android:id="@+id/textView" />
 
  <EditText
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="e.g. 192.168.0.10"
    android:id="@+id/editTextIPAddress" />
 
  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Port Number:"
    android:id="@+id/textView2" />
 
  <EditText
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:inputType="number"
    android:ems="10"
    android:hint="e.g. 80"
    android:id="@+id/editTextPortNumber" />
 
    <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Pin 11"
    android:id="@+id/buttonPin11" />
 
  <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Pin 12"
    android:id="@+id/buttonPin12" />
 
  <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Pin 13"
    android:id="@+id/buttonPin13" />
  </LinearLayout>
 
</ScrollView>

تکه کدهای قسمت Manifest

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="ir.iotechteam.arsalan" >
 
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name=".HomeActivity"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
 
</manifest>

خب اینم از این آموزش.

امیدوارم خوشتون اومده باشه. در صورت تمایل میتونید ما رو پشتیبانی کنید.

تومان

با تشکر از پشتیبانی شما

ارسلان احمدی

گروه تکنولوژی آی او

24دیدگاه برای“آموزش کنترل لوازم از طریق گوشی همراه

 1. من که خیلی سر در نیاوردم چون رشتم کتابداریه ولی به نظر میاد عالی باشه
  بایدبه چن نفر نشونش بدم کارتون را بعد درستش کنم
  ممنون که رایگان در اختیار گذاشتین
  موفق باشید

  1. ارسلان احمدی بهمن ۴, ۱۳۹۵ در۸:۳۸ ق.ظ

   درود
   نیاز به سر در آوردن نیست زیاد دقیقاً همین کدها رو کپی کنید کار میکنه.
   خواهش <۳

 2. سلام ببخشید اگه میشه به صورت تصویری بزارید عالی میشه

  1. ارسلان احمدی بهمن ۴, ۱۳۹۵ در۴:۵۳ ب.ظ

   سلام عزیز اولین چیز آموزش ویدیویی هست دیگه از آپارات گزاشتم

 3. نمیشه نرم افزار رو برای دانلود بزارین ؟ اگه بزارین ممنون میشم
  فقط یه سوال شما مگه چهار تا کد وچهار رله نداشتین چرا تو برنامه سه تا کد بود؟

  1. سلام دوست عزیز
   کدوم نرم افزار منظورتون هست؟ برای دانلود؟
   چرا ولی سیم کم داشتم برای یک رله کمتر زدم ۱ کد کم دادم شما میتونید هر چندتا میخواید بزارید.

 4. منظورم نرم افزار اندروید همونی که با هاش دستور می دیم

 5. من داخل برنامه نویسی اندروید مشکل دارم کسی کمکم میکنه؟

  1. برنامه نویسی نمیخواد که کد ها رو گزاشتم کپی کنید ویدیوش هم هست.

 6. یه مشکلی دارم داخل برنامه نویسی آردوینو کد ها رو کپی کردم اسم ورمز وایفای هم عوض کردم ولی این خطا رو میدهد:
  Arduino: 1.6.0 (Windows 8), Board: “Arduino Uno”

  sketch_mar07a.ino: In function ‘String sendCommand(String, int, boolean)’:
  sketch_mar07a.ino:198:20: error: expected ‘}’ at end of input
  Error compiling.

  This report would have more information with
  “Show verbose output during compilation”
  enabled in File > Preferences.

  1. دوست عزیز امکانش هست تکه کدی که استفاده کردی رو بزاری؟

 7. ممکن است بخاطر فونتش باشد؟

 8. میشه نرم افزاری که برای اندروید برنامه نویسی کردید به اشتراک بگذارید؟ لطفا

  1. سلام، Android Studio سرچ کنید میاد.

 9. سلام چرا برا من این ارور میاد
  Arduino: 1.8.3 (Windows 7), Board: “Arduino/Genuino Uno”

  C:\Users\hp\Desktop\home\home\home.ino: In function ‘void loop()’:

  C:\Users\hp\Desktop\home\home\home.ino:42:28: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]

  if(esp8266.find(“+IPD,”))

  ^

  C:\Users\hp\Desktop\home\home\home.ino:49:25: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]

  esp8266.find(“pin=”); // advance cursor to “pin=”

  ^

  Sketch uses 7654 bytes (23%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
  Global variables use 665 bytes (32%) of dynamic memory, leaving 1383 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
  An error occurred while uploading the sketch

  This report would have more information with
  “Show verbose output during compilation”
  option enabled in File -> Preferences.
  اگه زحمتی نیست لطفا به ایمیل بنده بفرستید

  1. سلام باید کدها رو ببینم.

 10. سلام مهندس جان فایل جیکواری حذف شده است اگر ممکن است دوباره آپلود کنید

  1. سلام

   لینک تصحیح شد. با تشکر از اطلاع رسانی.

 11. شرمنده به یک مسئله ای برخوردم اسم وای فای باید ioproject باشه ولی ی چیز دیگ نمایش میده مینویسه AI-THINKER_2D0DBE
  و درخواست رمز هم نمیکنه لطفا راهنمایی کنید مشکل از کجاشه!!!!!!!!!

 12. راستی دو تا چراغ روی ESP8266 داره ک قاعدتا باید روشن بشن ولی اوناهم خاموشن

 13. میشه لطفا خود فایل html رو مستقیما قرار بدهید؟

  1. عزیز این پروژه مال ۱ سال پیش بود ندارم باید بگردم الانم اسباب کشی داریم متاسفانه زمان میبره.

 14. سلام پاسخ نمیدین؟

  1. ارسلان احمدی مهر ۶, ۱۳۹۶ در۱۲:۰۹ ق.ظ

   سلام
   پاسخ چی رو عزیز؟

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *